Rodo

Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel Kaliski  Henryk  Kaliski, prowadzący Hotel Moderno w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia i ochrony przeciwpożarowej.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu  jest Hotel Kaliski Henryk Kaliski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań.
 3. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Marcin Jarosiński.
 4. Monitoring wizyjny w obiekcie obejmuje z reguły: parking przed obiektem, wejścia główne do obiektu, tereny za obiektem, wewnętrzną część w obiekcie – lobby, część restauracyjną, korytarze.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie od 7 do 9 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi utrwalonymi za pomocą monitoringu wizyjnego prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 pod numer telefonu: +48 505 221 882 lub e-mailowo: pod adresem: jarosinski76@gmail.com
 1. Ma Pani/Pan ma prawo do:
 1. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
 2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
 3. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących w uzasadnionych przypadkach;
 4. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
 5. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem Państwa danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu  jest Hotel Kaliski Henryk Kaliski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:

Pan Marcin Jarosiński

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00) pod numer telefonu: +48 505 221 882

e-mailowo:

 pod adresem: rodo@hotelmoderno.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu kontaktu z Klientem (telefonicznego, listownego, drogą elektroniczną poprzez email) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
 2. obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – poprzez art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
 3. w celach marketingowych i przesyłania newslettera – jeśli Pan/Pani wyrazi odrębną zgodę, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. w celu realizacji obowiązków względem organów podatkowych, organów kontrolnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 64 ust. 1
 5. w celu realizacji usługi hotelowej - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO
 6. zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym oraz zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania newslettera, dane są przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 3. Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy lub listownie, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 4. Okres przechowywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym od 7 do 9  dni.
 5. Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Odbiorcy danych:

 1. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. jednostki kontrolujące – w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań).
 2. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe oraz kancelaria radców prawnych).
 3. Pracownicy i współpracownicy Hotelu posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan ma prawo do:

 1. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
 2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
 3. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących w uzasadnionych przypadkach;
 4. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
 5. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Informacja o dobrowolności podania danych:

 1. Podanie danych w celu wystawienia rachunku lub faktury jest niezbędne ze względu na wymogi prawne, a odmowa podania danych może skutkować niemożnością wystawienia ww. dokumentów księgowych.
 2. Podanie danych w celach marketingowych i przesyłania newslettera jest dobrowolne.
 3. Podanie danych w celu realizacji usługi hotelowej jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy, a odmowa podania danych może być podstawą do odmowy realizacji usługi.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji.

Hotel Moderno Poznań na Instagramie

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.